KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Veri Sorumluları:

 • Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.

Adres: Beybi Giz Kule,Meydan Sok. No. 1 Kat. 23, 34398, Maslak ,Sarıyer, İstanbul

 • Türk Kardiyoloji Derneği

Adres: Nish İstanbul A Blok Kat:8 No:47-48, Çobançeşme, Sanayi Cad 11, Yenibosna, Bahçelievler, 34196, İstanbul

Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. (“Servier”) ve Türk Kardiyoloji Derneği (“TKD”), kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermektedir. Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğinin temininin yansıra kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayreti gösteriyoruz. Bu çerçevede, Veri Sorumlusu sıfatıyla Derneğimiz, KVK Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlarda, şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir

Ziyaret etmiş olduğunuz www.degerinibil.net internet sitesi (bundan böyle kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) vasıtasıyla Servier ve TKD, İnternet Sitesi ziyaretçilerini hipertansiyon hakkında bilgilendirmeyi ve toplumda bu konuda farkındalık uyandırmayı amaçlamakta ve bu kapsamda bir takım bilgiler sunulmaktadır.

İnternet Sitesi’ni ziyaretiniz sırasında bir takım kişisel verileriniz toplanabilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru şekilde, gerektiğinde güncellenerek, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve işlendikleri amaçla sınırlı ve ölçülü olarak işlenecek ve işlenme amacı için gerekli olduğu süre kadar muhafaza edilecektir.

Sizi kişisel verilerinizin nasıl toplandığı ve işlendiği konusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili ikincil mevzuat kapsamında aydınlatmak isteriz.

1. Kişisel Veri

Bu Aydınlatma Metni kapsamında “kişisel veri” ile IP adresi, yaş, cinsiyet gibi verileriniz ve sağlık durumu gibi özel nitelikli kişisel verileriniz kastedilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

KVKK uyarınca

 • İnternet Sitesi’ne erişiminizin sağlanması ve bu siteyi kullanabilmeniz için IP adresiniz toplanacak ve işlenecektir,
 • İnternet Sitesi’nde zaman zaman yayınlanacak anketlere katılmak istemeniz halinde anketlere katılımızın sağlanması ve anketlerle ilgili analizlerin yapılabilmesi için IP adresi, yaş, cinsiyet, sağlık durumu gibi verileriniz toplanacak ve işlenecektir. (Öte yandan söz konusu ankete katılımınız için adınız ve soyadınız toplanmayacak ve ankete girdiğiniz veriler ile kimliğinizin belirlenebilmesi için bir çalışma yapılmayacaktır. Aksine, anket sonuçları sizin kimliğinizi belirlenebilir kılmayacak şekilde anonimleştirilerek saklanacak ve ancak elde edilen anonimleştirilmiş veriler Veri Sorumluları tarafından kullanılabilecektir.)
3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İnternet Sitesi’ni ziyaretiniz sırasında toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yukarıda belirtilen amaçlarla ve yalnızca gerekmesi halinde,

 • teknik, idari ve diğer alanlarda destek aldığımız iş ortaklarımıza, alt yüklenicilerimize,
 • denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara,

aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK m. 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için gerekli olması ve/veya KVKK m. 5/2(f) uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatleri için gerekli olması sebebiyle açık rızanıza gerek olmaksızın işlenecektir. Öte yandan sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel verileriniz KVKK m. 6/2 uyarınca açık rızanıza dayanarak işlenecektir.

5. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi:

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla ve elektronik ortamda (İnternet Sitesi’ne erişiminiz ve Site’yi kullanmanız neticesinde) toplanmaktadır.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’dan Doğan Hakları

KVKK kapsamında kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Veri sorumluları olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.

7. KVKK’dan Doğan Hakların Kullanılmasına ya da Kişisel Verilerinize ilişkin Taleplerin Tarafımıza iletilmesinde İzlenecek Yol

KVKK m. 13/1 gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ikincil mevzuat kapsamında belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle) aşağıda belirtilen adreslere iletebilirsiniz.

Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.

Beybi Giz Kule, Maslak Meydan Sok. No. 1 Kat. 23, 34398, Sarıyer, İstanbul, Türkiye

Tel: (90-212) 329 14 00

Fax: (90-212) 290 20 30

İrtibat: Pelin Kendir Bayhan

Email: kurumsalisler-turkey@servier.com

Türk Kardiyoloji Derneği

Nish İstanbul A Blok Kat:8 No:47-48, Çobançeşme, Sanayi Cad 11, Yenibosna, Bahçelievler, 34196, İstanbul

Tel: (90-212) 221 17 30

İrtibat: İlkay Güçük

Email: tkd@tkd.org.tr

Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi iletirken; kimliğinizi tespit edici belgeleri yukarıda belirtilen adreslere elden iletebilir ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz. Veri sorumluları tarafından kimlik tespiti yapılarak talebiniz değerlendirmeye alınacaktır.

Bu çerçevede noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten yapılan başvurular ile noter kanalı ile yapılan başvurular bakımından ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Talebiniz ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve herhalde en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri talep edilecektir.

RIZA BEYANI

Kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işlenebileceği, kimlere ne amaçla aktarılabileceği, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verilerimin korunmasına yönelik sahip olduğum haklar hususunda tam olarak bilgilendirildiğimi, bu amaçlar doğrultusunda, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin herhangi bir etki altında kalmaksızın veri sorumlusu sıfatıyla Türk Kardiyoloji Derneği VE Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. tarafından toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve işlenmesine açık bir şekilde rıza verdiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Aydınlatma metnini okudum ve kabul ediyorum.

Bu web sitesi kamuoyu için hazırlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler hekime danışmanın yerine geçemez